Ερευνα

Σε συνεχή συνεργασία με Πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η ΑΓΡΕΚ συμμετέχει στην έρευνα για ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στην Γεωργία.

1997

Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, πραγματοποίησε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Εφαρμογή Υδροπονικών Συστημάτων Καλλιέργειας Κηπευτικών σε Υποστρώματα Νέων Πορωδών Υλικών» στα πλαίσια του ΠΑΒΕ 97-ΒΕ-43. Ύψος προγράμματος 250.000 €. Τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα χαρακτηρίστηκαν ως άκρως ενθαρρυντικά για την πορεία των πορωδών υλικών στην εγχώρια και διεθνή αγορά και παρουσιάστηκαν στο παγκόσμιο συνέδριο στη Σουηδία. (INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GROWING MEDIA & HYDROPONICS, ALNAPS SWEDEN).

2003

Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών διοργανώνει Ημερίδα με θέμα «Ανάγκες σε εξοπλισμό για την ορθολογική επεξεργασία των γεωργό-κτηνοτροφικών αποβλήτων και δυνατότητες ικανοποίησης τους από την εγχώρια αγορά – πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις» στόχος της Ημερίδας είναι: α) η παρουσίαση των προϊόντων τους από τους ίδιους τους κατασκευαστές και μελετητές του χώρου, που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά, β) η ενημέρωση πάνω στις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις και τέλος η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις στη διαχείριση των γεωργό-κτηνοτροφικών αποβλήτων. Σε συνεργασία πάλι με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τμήμα Γεωργικών Κατασκευών διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση των αποβλήτων πτηνο-κτηνοτροφικών μονάδων και δυνατότητες επιλογής του κατάλληλου εξοπλισμού από την εγχώρια αγορά», στόχος της Ημερίδας είναι: η ενημέρωση για την καλύτερη λειτουργία των μηχανικών διαχωριστών και για τους επιφανειακούς αεριστές διάχυσης, και για την καινούρια πρωτοποριακή νέου τύπου εγκαταστάσεως εκτροφής αιγοπροβάτων, στρουθοκαμήλων κλπ.

2004

Ακόμα μια πολύ σημαντική συνεργασία της ΑΓΡΕΚ είναι αυτή με τo Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος, του Τμ. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγρ. Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μέρος της έρευνας που υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο αφορά στην κατασκευή των θερμοκηπίων, του εξοπλισμού και του ελέγχου περιβάλλοντος των θερμοκηπίων καθώς και στον τομέα των υδροπονικών καλλιεργειών. Μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί και έχει συγχρηματοδοτήσει τα παρακάτω ερευνητικά έργα τα οποία υλοποιήθηκαν από το Εργαστήριο:

2005-2008

Πρόγραμμα ενίσχυσης του ερευνητικού δυναμικού ΠΕΝΕΔ 2003, με τίτλο: «Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του κλίματος σε μεσογειακά θερμοκήπια κατά τη χειμερινή περίοδο». Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ενός βιοφυσικού προσομοιώματος του θερμοκηπίου για καλλιέργεια τομάτας με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του κλίματος των θερμοκηπίων τη χειμερινή περίοδο ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους των παραγωγών.

2007-2008

Παράλληλα, καθώς το Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος του Παν. Θεσσαλίας έχει δραστηριοποιηθεί αρκετά στον τομέα της μελέτης του εξοπλισμού και της διαχείρισης των υδροπονικών καλλιεργειών, συνεργάζεται στον τομέα αυτό στενά με την ΑΓΡΕΚ, για την ολοκληρωμένη διαχείριση του συστήματος παραγωγής θερμοκήπιο- κλίμα- καλλιέργεια, την βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση των χημικών εκροών προς το περιβάλλον. Αυτή την στιγμή η ΑΓΡΕΚ συμμετέχει σε προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη.