ΑΓΡΕΚ Α.Ε. Καλωσήρθατε
ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

που αφορά στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020

 

1. Στόχος του Καθεστώτος Ενίσχυσης

Στόχος του Υπομέτρου 4.1 είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας, καθώς και ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων και της ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα:

-        η Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

-        η Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» στοχεύει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, στην ορθή διαχείριση των υποπροϊόντων και αποβλήτων καθώς και στην αξιοποίηση τους για παραγωγή ενέργειας.

 

2. Περιοχές εφαρμογής του Υπομέτρου 4.1

Οι Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εφαρμόζονται σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.

 

3. Κριτήρια Επιλεξιμότητας Υποψηφίων

Δικαιούχοι του καθεστώτος στήριξης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή ομάδες αυτών

 

4. Επιλέξιμες δαπάνες

1.1.      Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών.

Ενδεικτικά ενισχύονται σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων για πρώτη πώληση, αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπια και θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις για όλες τις χρήσεις της κατηγορίας αυτής, περιφράξεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της κατηγορίας αυτής, κάθε άλλη κτιριακή υποδομή και κατασκευή που είναι απαραίτητη για την κανονική λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης και δεν συμπεριλαμβάνεται στις δαπάνες των λοιπών κατηγοριών της Δράσης 4.1.1.

1.2.         Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού

Ενδεικτικά, ενισχύονται ο εξοπλισμός ο οποίος ενσωματώνεται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανήματα αυτοκινούμενα, μηχανήματα και εξοπλισμός συρόμενος και αναρτώμενος, εξοπλισμός δικτύου μετεωρολογικών προειδοποιήσεων και φυτοπροστασίας κ.ά.

1.3.         Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.

1.4.         Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό.

1.5.         Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων

1.6.         Αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης.

1.7.         Γενικές Δαπάνες, όπου περιλαμβάνεται κάθε άυλη δαπάνη που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα Μέτρα του ΠΑΑ.

 

5. Οικονομική Στήριξη

Ύψος επιλέξιμου προϋπολογισμού αίτησης στήριξης:

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών πρόσωπων έως τις 200.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού.

β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τα 2.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25 % του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες με λιγότερες από τρεις κλεισμένες χρήσεις δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

 

6. Χρηματοδότηση επενδυτικού Σχεδίου Βελτίωσης.

Η ένταση (%) της παρεχόμενης στήριξης εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Μικρά Νησιά Αιγαίου

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

Λοιπές Περιοχές

75 %

50 %

40 %

 

Η ένταση στήριξης, με εξαίρεση τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% άπαξ στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • σε νέους γεωργούς
 • σε συλλογικές επενδύσεις
 • σε ορεινές περιοχές και οι περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

χωρίς αυτή να υπερβαίνει, αθροιστικά, το 75% στα Μικρά Νησιά Αιγαίου, το 60% στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες και το 50% στις Λοιπές Περιοχές.

 
Πρόγραμμα Νέων Αγροτών

Από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου έχει ανοίξει το σύστημα προκειμένου οι υποψήφιοι για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών να καταθέσουν το σχετικό φάκελο. Με το πλεονέκτημα ότι δεν υπάρχουν πλέον μακροχρόνιες υποχρεώσεις, καθώς κάθε νέος αγρότης έχει τη δυνατότητα να αποδεσμευτεί μέσα σε 3 ή 4 χρόνια, οι ενδιαφερόμενοι νέοι αγρότες έχουν περιθώριο έως 30 Νοέμβρη για την υποβολή των αιτήσεών.

Το μελετητικό γραφείο της ΑΓΡΕΚ μπορεί να σας συντάξει το φάκελο του προγράμματος και αναλαμβάνει πέραν της υποχρέωσης εκπόνησης του σχεδίου και την τεχνική στήριξη του υποψηφίου μέχρι την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου (υποβολή αιτημάτων τροποποίησης επιχειρηματικού σχεδίου, αιτημάτων πληρωμή , κλπ).Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση της καλλιέργειας / εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης.

 
23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών

Η ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε. θα συμμετέχει στο 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών που θα υλοποιηθεί στους χώρους του ξενοδοχείου Rodos Palace από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2016 με θέμα «Νέοι Αγρότες, καλλιεργούμε το συνεργατισμό». Η εταιρεία ΑΓΡΕΚ Κ. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ Α.Ε. θα συμμετέχει ενεργά, όπως κάνει πάντα τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας στην προσπάθεια οργάνωσης και καλύτερης λειτουργίας των αγροτικών επιχειρήσεων και ειδικότερα των Νέων Γεωργών.

Ακολουθεί το πρόγραμμα του συνεδρίου

http://www.synedriopena.gr/index.php/plirofories

 

Χορηγοί Συνεδρίου

http://www.synedriopena.gr/index.php/xorigoi

 
Παράταση Σχεδίων Βελτίωσης της πρόσκλησης του 2011

ΣΧ. ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

 

Σύμφωνα με τις διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων, τα Σχέδια Βελτίωσης της πρόσκλησης του 2011, παρατείνονται μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2017.

 

 


 
Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης μόνο για Νέους Γεωργούς έως 5 Οκτωβρίου

ΣΧ. ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 1

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανοίγει ξανά το ΟΣΔΕ μονο για τους Νέους Γεωργούς έως 5 Οκτωβρίου 2016.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Εν αναμονή της προκήρυξης του προγράμματος νέων γεωργών 2016, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών ότι μπορούν να προσέλθουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ή στα κατά τόπους Γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έως τις 05.10.2016 να υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) έτους 2016, εφόσον δεν έχουν ακόμα υποβάλλει.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την από 20/04/2016 Προδημοσίευση που αφορά το Υπομέτρο 6.1.«Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, ο υποψήφιος νέος γεωργός για να κριθεί επιλέξιμος δικαιούχος για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχει υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 για το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσής του».

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/3712-dt150916d

 
«ΈναρξηΠροηγούμενο12ΕπόμενοΤέλος»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Θερμοκήπια


 • Βασικοί Τύποι Κατασκευών
 • Υλικά Κάλυψης
 • Εξοπλισμοί
 • Ερασιτεχνικά

 

  Περισσότερα >>

  Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις


  • Προβατοστάσια
  • Πτηνοτροφεία
  • Βουστάσια
  • Κονικλοτροφεία

   

   Περισσότερα >>

   Ειδικές Κατασκευές

   saligaria

   • Σαλιγκάρια
   • Στρουνθοκάμηλοι
   • Μανιτάρια
   • Ιχθυοκαλλιέργειες
   • Μεταξοσκώληκες
   • Διαχείριση Γεωργικών Αποβλήτων
   Περισσότερα >>

    

    facebook ecoOur systems are hosted on ecoservers